Stjórnarhættir

Niðurstöður er varða stjórnarhætti í uppgjöri Mílu samkvæmt UFS leiðbeiningum Nasdaq

Míla er einkahlutafélag og er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í eigu Símans. Stjórn Mílu starfar samkvæmt stjórnháttayfirlýsingu samstæðunnar. Góðir stjórnarhættir stuðla að opnum og traustum samskiptum stjórnar, hluthafa, viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila. Stjórn Mílu leggur ríka áherslu á góða stjórnarhætti og endurmetur stjórnarhætti sína árlega með tilliti til viðurkenndra leiðbeininga um stjórnarhætti.  Ekki er til staðar hvatakerfi er varðar árangur af starfi stjórnar. Þá er ekki sérstaklega lagt bann við því að forstjóri/framkvæmdastjóri fyrirtækisins gegni stöðu stjórnarformanns, en það er þó ekki talið æskilegt að svo sé. Stjórnháttayfirlýsing stjórnar Mílu 

Vottun

Míla hefur fengið vottun frá BSI samkvæmt ISO/IEC 27001 staðlinum er snýr að upplýsingaöryggi. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt eigin upplýsingaöryggisstefnu sem styður við samfelldan rekstur og þjónustu og lágmarkar þannig rekstraráhættu og hámarkar öryggi verðmæta í eigu og umsjón fyrirtækisins. Markmið upplýsingaöryggisstefnu Mílu er meðal annars að tryggja að farið sé eftir lögum og reglum er varða meðhöndlun upplýsinga og samninga sem fyrirtækið hefur gert.

Lög og reglur

Míla starfar samkvæmt fjarskiptalögum og samkvæmt reglugerðum Fjarskiptastofu.  Míla telst vera fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk, samkvæmt greiningu Fjarskiptastofu. Þá starfar fyrirtækið samkvæmt reglum Samkeppniseftirlitsins, en í september 2022 var gerð sátt milli Samkeppnieftirlits, Ardian og Mílu þar sem Mílu er gert að lúta ákveðnum skilyrðum í starfsemi sinni. 


G1 - Fjölbreytini stjórnar                                                                                                           Einingar202020212022
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla)                    %66,6% 33,3%42,8%

G2 - Sjálfstæði stjórnar                                                                                                               Einingar 2020  2021  2022
Hefur fyrirtækið lagt bann við að forstjóri gegni starfi stjórnarformanns? já/neinei nei nei
Hlutfall óháðra stjórnarmanna %67% 67%14%

G3 - Launahvatar  Einingar 2020 2021  2022
Hljóta stjórnendur formlegan hvata til að ná árangri á sviði sjálfbærni?             já/nei nei nei nei

G4 - Kjarasamningar   Einingar2020 2021 2022  
Hlutfall starfsfólks sem fellur undir almenna kjarasamninga.                            %100%  100% 99%

G6 - Siðferði og spillingEiningar 2020  20212022   
Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum?      já/neijá já  já

G7 - Persónuvernd Einingar 2020 2021 2022 
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? já/nei  nei já já
Hefur fyrirtækið hafist handa við að framfylgja lögum um persónuvernd og   
vinnslu persónuupplýsinga?
 já/nei  já já já 

G8 - ESG upplýsingagjöf Einingar 2020 2021  2022
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu?                                                                             já/nei  jájá 
 Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni?   já já

G9 - Aðferðir við upplýsingagjöf  Einingar2020  2021   2022
Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila? já/nei  nei  nei nei
Hefur fyrirtækið einblínt á einhver tiltekin sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna    (SDGs)? já/nei nei  nei nei
Setur fyrirtækið markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ já/nei - nei  nei

G10 - Endurskoðun og vottun þriðja aðila Einingar  2020  2021  2022
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila?                 já/neinei nei nei

Umhverfisþættir

Félagslegir þættir

Samfélagsuppgjör - forsíða