Sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð felst í því að fyrirtæki og stofnanir axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið og snertir alla þætti starfseminnar. 

Míla er mikilvægur hluti af innviðum samfélagsins. Míla á og rekur víðtækasta fjarskiptakerfi landsins og ber því ríka ábyrgð þegar kemur að fjarskiptum í samfélaginu í heild.

Míla er félagi að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Með aðild skuldbindur Míla sig til að axla ábyrgð á áhrifum sínum á fólk og umhverfi og til að haga starfsemi sinni samkvæmt því. Samfélagsleg ábyrgð nær meðal annars til almennra viðskiptahátta, umhverfismála, vinnuverndar og jafnréttismála.

Samfélagsuppgjör

Míla gaf fyrst út skýrslu um sjálfbærniuppgjör fyrirtækisins fyrir árið 2019 og er skýrslan fyrir 2023 því fimmta skýrslan sem fyrirtækið gefur út. Sjálfbærniskýrslur Mílu byggja á ESG (UFS) leiðbeiningum NASDAQ og skiptist í þrjá þætti, sem eru umhverfi, félagslegir þættir og stjórnarhættir. Skýrslan er unnin í samstarfi við Klappir.

Samfélagsuppgjör Mílu

Umhverfisstefna er hluti af samfélagsábyrgð Mílu.

Starfsmenn Mílu starfa í sátt við umhverfi sitt. Miklar framkvæmdir eru á vegum fyrirtækisins um allt land og fylgir þeim stundum nokkuð rask. Við slíkar framkvæmdir er lögð mikil áhersla á að valda sem minnstu raski og ganga vel um landið.

Þess er gætt að fjarskiptamannvirki falli sem best að umhverfinu og að þeim sé komið fyrir í sátt við skipulagsyfirvöld, sveitastjórnir og almenning.

Innan fyrirtækisins eru dagblöð og pappír auk plasts flokkað og flutt til endurvinnslu. Aðeins er notað fjölnota leirtau í mat og drykk á skrifstofum. Pappi, timbur og málmar sem falla til við starfsemina er flokkað og komið til endurvinnslu.

Loftslagsyfirlýsing Festu og Reykjavíkurborgar

Í nóvember 2015 undirritaði Míla, ásamt 103 öðrum fyrirtækjum yfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum. Með því hefur Míla skuldbundið sig til að setja sér markmið um loftslagsmál og að draga úr myndun og losun úrgangs.

Í tengslum við yfirlýsinguna setti Míla sér markmið varðandi tvo þætti í starfseminni sem snúa að loftslagsmálum. Annars vegar eru það bílar sem Míla notar við starfsemi sína og hins vegar er það varaafl sem notað er á hýsingarstöðum Mílu til að halda uppi rafmagni, þegar straumur fer af húsum sökum rafmagnsleysis. þessir þættir hafa í för með sér mesta CO2 losun í starfsemi Mílu og liggur því beinast við að taka á þeim fyrst.