Jafnréttisáætlun Mílu

Markmiðið með jafnréttisáætlun Mílu er að tryggja að unnið sé í samræmi við mannauðs- og jafnréttisstefnu Mílu.

Tilgangur

Jafnréttisáætlun er ætlað að tryggja starfsfólki sömu réttindi óháð kyni í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020.

Markmið

Markmiðið með jafnréttisáætlun Mílu er að tryggja að unnið sé í samræmi við mannauðs- og jafnréttisstefnu Mílu. Jafnréttisáætluninni er jafnframt ætlað að tryggja að unnið sé í takt við þær kröfur sem fram koma í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 105/2020, sem samþykkt voru á Alþingi 29. desember 2020.

Starfsmannaval

Markmið

1. Unnið skal að því að jafna stöðu kvenna og karla í öllum skipulagseiningum Mílu sem og í öllum stjórnendateymum Mílu.

 • Tryggja skal jafna möguleika kynjanna við nýráðningar sem og við starfsþróun innan Mílu. einstaklingar eru hvattir til að sækja um auglýst störf óháð kyni.

Ábyrgð: Framkvæmdastjóri, sviðsstjórar og mannauðsstjóri.
Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli eftir sviðum, deildum og í stjórnendateymum Mílu.
Tímarammi: Tölfræði tekin saman tvisvar á ári í febrúar og ágúst.

2. Laus störf skulu standa öllum kynjum til boða.

 • Í auglýsingum skulu störf ókyngreind og þess gætt að hafa öll kyn í huga við gerð þeirra.‍‍
 • Tryggja skal að jafnréttissjónarmið séu höfð að leiðarjósi í ráðningum og ráðningaferlið sé eins fyrir öll kyn.
 • Ef tveir jafnhæfir einstaklingar sækja um stöðu skal að jafnaði sá ganga fyrir sem er af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi starfi.

Ábyrgð: Stjórnandi sem stendur fyrir ráðningu ásamt ábyrgðaraðila ráðningar.
Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli umsækjenda, þeirra sem koma í ráðningaviðtöl og þeirra sem eru ráðnir.
Tímarammi: Tölfræði tekin saman tvisvar á ári í febrúar og ágúst.

3. Kynin skulu njóta sömu möguleika á að þróast áfram í starfi, hvort heldur sem er í átt til frekari sérfræðistarfa eða í stjórnunar- og/eða ábyrgðarstöður.

 • Tryggja skal jafna möguleika kynjanna á að sækjast eftir störfum sem losna innan Mílu.
 • Við ákvörðun um starfsþróun skal horft til kynjahlutfalls. Ef tveir jafnhæfir einstaklingar sækja um starfsþróun skal að jafnaði sá ganga fyrir sem er af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi starfi.

Ábyrgð: Stjórnandi sem stendur fyrir ráðningu ásamt ábyrgðaraðila ráðninga og starfsþróunar.
Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli umsækjenda, þeirra sem koma í ráðningaviðtöl og þeirra sem ráðnir eru.
Tímarammi: Tölfræði tekin saman tvisvar á ári í febrúar og ágúst.

Fræðsla og starfsþróun

Markmið Mílu er að vinnuumhverfið stuðli að faglegum vexti starfsfólks innan fyrirtækisins með markvissri þjálfun, lifandi endurgjöf ásamt fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Tryggja skal að kynin njóti sömu möguleika til sí- og endurmenntunar.

Markmið

1. Kynin skulu njóta sömu möguleika til starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum.

 • Hvetja skal starfsfólk óháð kyni til að sækja um námsstyrki til náms sem efla möguleika þeirra á starfsþróun.

Ábyrgð: Mannauðsstjóri, stjórnendur.
Mæling: Fylgst verði með kynjahlutfalli þeirra sem fá úthlutaða námsstyrki.
Tímarammi: Tölfræði tekin saman í ágúst ár hvert.

Laun og kjör

Hjá Mílu eiga starfskjör að taka mið af hlutverki, ábyrgð og frammistöðu í starfi. Konum og körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákveðin á sama hátt fyrir öll kyn.

Markmið

1. Stefnt er að því að tryggja jöfn laun kynjanna. Sömu laun skulu greidd fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf. Launamunur skal vera undir 1%.

 • Unnið skal að launajafnrétti með virku jafnlaunakerfi sem uppfyllir viðmið jafnlaunastaðalsins, ÍST 85:2012.
 • Mælist óútskýranlegur kynbundinn launamunur, skal gera áætlun til að leiðrétta þann mun.
 • Niðurstöður jafnlaunaúttekta skulu kynntar starfsmönnum.

Ábyrgð: Framkvæmdastjóri, stjórnendur, mannauðsstjóri.
Mæling: Úttektir ytri fagaðila og vottun á jafnlaunakerfi Mílu. Niðurstöður launagreininga.
Tímarammi: Úttektir á jafnlaunakerfi Mílu og reglubundnar launagreiningar, lokið í ágúst ár hvert.

Vinnuumhverfið

Míla vill auðvelda starfsfólki að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu og leggur áherslu á sveigjanleika þannig að starfsfólk geti, óháð kyni, axlað ábyrgð á fjölskyldu og heimili. Míla leggur jafnframt áherslu á að allt starfsfólk skuli njóta virðingar, hafa jafna stöðu innan fyrirtækisins og að einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli kyns, kynþáttar, þjóðernisuppruna, trúar, lífsskoðunar, fötlunar, skertrar starfsgetu, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna eða kyntjáningar. Tekin er skýr afstaða gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi og áhersla lögð á að enginn sæti kynbundinni eða kynferðislegri áreitni, einelti né ofbeldi af neinu tagi.

Markmið

1. Tryggja skal að allt starfsfólk, óháð kyni, geti samræmt fjölskyldu- og atvinnulíf. Tekið skal tillit til heilsufars og erfiðra fjölskylduaðstæðna starfsfólks.

 • Starfsfólki skulu kynnt úrræði á borð við sveigjanlegan vinnutíma og möguleikum á hlutastörfum þar sem því er við komið.
 • Öllu starfsfólki, óháð kyni, skal vera gert kleift að nýta rétt sinn til fæðingar- og foreldraorlofs.

Ábyrgð: Allir stjórnendur.
Mæling: jafnvægi milli vinnu og einkalífs mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.
Tímarammi: Vinnustaðagreining framkvæmd ár hvert í febrúar og kynnt starfsfólki.

2. Að koma í veg fyrir og/eða útrýma einelti og/eða ofbeldi sama í hvaða mynd það birtist.

 • Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti, áreitni, ofbeldi og annarri ótilhlýðilegri háttsemi skal vera öllum aðgengileg og kynnt öllu starfsfólki.
 • Reglubundin fræðsla fyrir starfsfólk um einelti, áreitni og ofbeldi og afleiðingar þess.

Ábyrgð: Stjórnendur ásamt mannauðsstjóra.
Mæling: Mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.
Tímarammi: Vinnustaðagreining framkvæmd ár hvert í febrúar og kynnt starfsfólki.

3. Efla vitund og þekkingu starfsfólks á jafnréttismálum og góðum samskiptaháttum.

 • Gera málefni sem varða jafnrétti og þróun þess sýnileg í fyrirtækinu.
 • Bæta fræðslu um jafnréttismál og samskipti kynja í nýliðafræðslu.
 • Þjálfa stjórnendur í hlutverki sínu með tilliti til jafnréttis og samskipta kynjanna.
 • Reglubundnar kynningar á samskiptaviðmiðum Mílu. Sáttmálinn skal jafnframt kynntur öllum þeim sem hefja störf hjá Mílu.

Ábyrgð: Stjórnendur ásamt Mannauðsstjóra.
Mæling: Mælt í árlegri vinnustaðagreiningu.
Tímarammi: Vinnustaðagreining framkvæmd ár hvert í febrúar og kynnt starfsfólki.

Endurskoðun​​

Framkvæmdastjóri og framkvæmdastjórn ásamt mannauðsstjóra skulu hafa forgöngu um endurskoðun jafnréttisáætlunar á þriggja ára fresti eða oftar ef þörf krefur, til að tryggja að hún samrýmist lögum um jafnrétti og stefnu Mílu á hverjum tíma. Hún er lögð fyrir og staðfest af framkvæmdastjórn og undirrituð af Framkvæmdastjóra Mílu.

Gildistími

Þessi stefna tekur gildi frá og með 13.9.2021 og verður næst endurskoðuð í september 2024.

Útgáfa 2.1

Reykjavík, 9.9.2021

Jón Ríkharð Kristjánsson
Framkvæmdastjóri Mílu