Stefna

Stefna Mílu 

Hlutverk

Hlutverk okkar er að vera undirstaða fjarskipta á Íslandi.

Framtíðarsýn

Við erum framúrskarandi þjónustufyrirtæki í uppbyggingu og rekstri fjarskiptainnviða á Íslandi.

Gildi

Við erum áreiðanleg - Fjarskipti gegna lykilhlutverki í nútímasamfélagi og því er áreiðanleiki lykilatriði.


Við erum framsækin - Míla er leiðandi í fjarskiptainnviðum á Íslandi. Til að viðhalda þeirri stöðu þarf stöðugt að leita leiða til að þróa og bæta vörur, tækni og þjónustu.


Við erum traust - við viljum að traust ríki í öllum okkar samskiptum og að Míla sé traustvekjandi sem undirstaða fjarskipta á Íslandi. 


Öryggisstefna

Stefna Mílu er að tryggja öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi fyrir alla starfsmenn. Öryggisstefnu Mílu er ætlað að tryggja öryggi og rekstrarsamfellu fjarskiptaneta Mílu í því skyni að uppfylla þjónustumarkmið og styðja þannig við þá þjónustu sem veitt er á kerfum Mílu. Auk þess er henni ætlað að lágmarka áhættu, styðja við ferla og auka aga í umgengni við kerfi, auk þess að vera starfsmönnum hornsteinn í störfum sínum.  

Lýðheilsustefna

Míla leggur mikla áherslu á líkamlegt og andlegt heilbrigði starfsmanna sinna. Til þess að efna lýðheilsumarkmið sín styður Míla starfsmenn til heilbrigðrar hreyfingar og almennrar hollustu. 

Lögð er áhersla á stuðning til hreyfingar að eigin vali. Lýðheilsustarf miðar að því að viðhalda og efla heilbrigði fólks, með forvarnarstarfi og upplýsingagjöf. 

Samfélagsleg ábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð felst í því að fyrirtæki og stofnanir axli ábyrgð á þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. Samfélagsleg ábyrgð snertir alla þætti starfseminnar.

Míla er mikilvægur hluti af innviðum samfélagsins. Míla á og rekur víðtækasta fjarskiptakerfi landsins og ber því ríka ábyrgð á málefnum fjarskipta í samfélaginu í heild. 

Míla er félagi að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Með aðild skuldbindur Míla sig til að axla ábyrgð á áhrifum sínum á fólk og umhverfi og til að haga starfsemi sinni samkvæmt því. Samfélagsleg ábyrgð nær meðal annars til almennra viðskiptahátta, umhverfismála, vinnuverndar og jafnréttismála.

Loftslagsyfirlýsing Festu og Reykjavíkurborgar

Í nóvember 2015 undirritaði Míla, ásamt 103 öðrum fyrirtækjum yfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og lágmarka neikvæð umhverfisáhrif með markvissum aðgerðum.  Með því hefur Míla skuldbundið sig til að setja sér markmið um loftslagsmál og að draga úr myndun og losun úrgangs. 

Í tengslum við yfirlýsinguna hefur Míla sett sér markmið varðandi tvo þætti í starfseminni sem snúa að loftslagsmálum. Annars vegar eru það bílar sem Míla notar við starfsemi sína og hins vegar er það varaafl sem notað er á hýsingarstöðum Mílu til að halda uppi rafmagni, þegar straumur fer af húsum sökum rafmagnsleysis.  þessir þættir hafa í för með sér mesta CO2 losun í starfsemi Mílu og liggur því beinast við að taka á þeim fyrst. 

Flokkun úrgangs er mikilvægur þáttur þegar kemur að málefnum sem varða loftslagsmál. Míla er nú þegar að flokka úrgang, en hefur ekki fylgst með því tölulega. Markmiðið er að koma af stað grænu bókhaldi, hvað varðar losun úrgangs. 

Umhverfisstefna er hluti af samfélagsábyrgð Mílu.

Starfsmenn Mílu starfa í sátt við umhverfi sitt. Miklar framkvæmdir eru á vegum fyrirtækisins um allt land og fylgir þeim stundum nokkuð rask. Við slíkar framkvæmdir  lögð mikil áhersla á að valda sem minnstu ónæði og ganga vel um landið. 

Þess er vel gætt að fjarskiptamannvirki falli sem best að umhverfinu og að þeim sé komið fyrir í sátt við skipulagsyfirvöld, sveitastjórnir og almenning.

Innan fyrirtækisins eru dagblöð og pappír flutt til endurvinnslu. Pappi, timbur og málmar sem falla til við starfsemina er flokkað og komið til endurvinnslu.